BEDRIJFSINFORMATIE

TRIALYS is in België een besloten vennootschap (BV) met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 8, ingeschreven in het Brussels Register van de Rechtspersonen onder het nummer 0634.578.255 met een aandelenkapitaal van 18.600 EUR en in Luxemburg, een kostenassociatie tussen Gerald Stevens, Alexandra Pardou, Laurent Mosar en Jerry Mosar.

Alle advocaten van TRIALYS beschikken over de toelating om hun beroep uit te oefenen onder de titel van « avocat » of « advocaat » in België of « avocat à la cour » in Luxemburg. Zij zijn ofwel lid van de Balie te Brussel (Ordre français du barreau de Bruxelles) en/ofwel van de Balie te Luxemburg.

Luxemburg

15 rue du Fort Bourbon
1249 Luxembourg
Luxembourg

T. : + 352 22 74 301 F. : + 352 46 26 76

Brussel

Rue Vilain XIIII 8
1050 Brussels
Belgium

RPM Brussels 0634.578.255
VAT (BE) 0634.578.255

T. : + 32 2 896 51 70 F. : + 32 2 896 51 79

Gedragsregels

Gelieve volgende websites te willen raadplegen voor de professionele gedragsregels die van toepassing zijn op onze advocaten:

België: www.avocats.be
Luxemburg: www.barreau.lu

Algemene Voorwaarden

Het advocatenkantoor Trialys is een kostenassociatie tussen advocaten die ervoor hebben gekozen om hun dienstverlening gemeenschappelijk te organiseren teneinde de uitoefening van hun beroep te vergemakkelijken.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die worden uitgevoerd door een advocaat van het kantoor, ongeacht of deze diensten bestaan uit juridisch advies, bijstand in het kader van gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures of in het kader van een transactie.

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden dient onder “Trialys” te worden begrepen, de advocaat van het advocatenkantoor waarmee de contractuele relatie is aangegaan overeenkomstig een opdrachtbevestiging of, bij afwezigheid van een dergelijke brief, de door de cliënt geraadpleegde advocaat die heeft gehandeld met de zaak onder zijn/haar handtekening (dominus litis).

Artikel 2

Tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging (of in een andere schriftelijke vorm) gesloten tussen Trialys en de cliënt, wordt de dienstverlening door Trialys beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van andere algemene of bijzondere voorwaarden.

Artikel 3

Alle diensten worden door Trialys uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van haar cliënten. Derden zullen en kunnen geen rechten putten uit de verrichte diensten of uit de daaruit voortvloeiende resultaten.

Artikel 4

In het kader van haar dienstverlening, is Trialys uitdrukkelijk gemachtigd om, indien nodig, juridische of niet-juridische taken uit te besteden aan externe dienstverleners.

Artikel 5

De totale aansprakelijkheid van de advocaten van Trialys met betrekking tot de diensten die zij leveren is beperkt tot de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat waarvan sprake in voormeld artikel 1 die niet minder is dan 1.250.000 EUR en die voor sommigen onder hen, tot 16.250.000 bedraagt.

Indien de geleverde diensten om welke reden dan ook niet worden gedekt, is de aansprakelijkheid van Trialys ten opzichte van haar cliënt beperkt tot twee (2) maal het totale bedrag van de door Trialys gefactureerde vergoedingen en die effectief door de cliënt werden betaald, met een maximum van 125.000 EUR.

Artikel 6

 1. Anti-money laundering (AML) and Know your customer (KYC)
  België en Luxemburg hebben wet- en regelgeving aangenomen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, die vereisen dat Belgische en Luxemburgse advocaten bij het aangaan van een zakelijke relatie:

  • voldoende informatie over en identificatie van hun cliënten te verkrijgen;
  • de structuur van de overwogen transactie(s) begrijpen;
  • de oorsprong van de te gebruiken fondsen in de voorgenomen transactie(s) verifiëren;
  • de bestemming van de beleggingen en financieringen die in de beoogde transactie(s) zijn gemaakt verifiëren; en waar relevant
  • de identificatie van de advocaten van de cliënten, samen met een bewijs van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid (deze informatie moet worden gedocumenteerd in de vorm van schriftelijke documentatie, die eventueel ook kan worden onderworpen aan openbare legalisatie en certificering), verifiëren.

  Door een beroep te doen op de advocaten van Trialys worden cliënten geacht uitdrukkelijk de inspanning te hebben geleverd om volledig en tijdig samen te werken om te kunnen voldoen aan de KYC/AML-verplichtingen van Trialys. In het bijzonder, maar niet alleen, zullen clïenten verplicht worden om aan Trialys de identiteit van de uiteindelijk begunstigde eigenaar(s) kenbaar te maken van de transactie of van de zaak waarvoor een beroep wordt gedaan op Trialys, alsmede van eventuele wijzigingen dienaangaande die zich in de loop van de relatie met Trialys zouden kunnen voordoen. Cliënten kunnen worden gevraagd en worden geacht te hebben ingestemd met het ondertekenen van certificaten of documenten die voor dat doel vereist zijn. Indien Trialys van mening is dat zij haar KYC/AML-verplichtingen niet op bevredigende wijze kan vervullen, behoudt zij zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de uivoering van de opdracht van de cliënt te schorsen en/of te beëindigen.

  KYC/AML-plichten van Trialys brengen de verplichting met zich mee, onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, om verdachte activiteiten te melden in geval van een vermoeden dat gelden of andere activa het voorwerp zijn van witwaspraktijken. Indien Trialys dergelijk vermoeden heeft, zal de wettelijke rapporteringsverplichting die op Trialys rust ten aanzien van de autoriteiten, primeren. Deze wettelijke plicht primeert op elke geheimhoudingsplicht die op Trialys rust ten aanzien van jaar cliënten. Trialys zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die, direct of indirect, zou kunnen ontstaan als gevolg van dergelijke openbaarmaking aan de autoriteiten.

  Cliënten mogen geen geld overmaken aan Trialys voordat zij aan Trialys alle bewijsstukken die van hen wordt gevraagd in het kader van de KYC/AML-verplichtingen hebben overgemaakt, noch mogen zijn derden verzoeken om betalingen uit te voeren op de bankrekeningen van Trialys zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trialys.

 2. Provisie
  Iedere opening van een dossier kan aanleiding geven tot een verzoek om een provisie. Dergelijke provisie moet vooraf worden betaald bij het openen van het dossier en voorafgaand aan de uitvoering van iedere dienst. In het geval dat meerdere dossiers voor dezelfde klant worden behandeld, kan de provisie worden gekoppeld aan een of meer specifieke zaken, of globaal worden vastgesteld rekening houdend met het volume van de zaken. De provisie kan op elk moment in de loop van de uitvoering van het toegewezen mandaat, op basis van de omvang van de reeds uitgevoerde diensten en/of van de beoogde toekomstige diensten, worden herzien.
 3. Erelonen
  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de cliënt, worden de vergoedingen berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het standaard uurtarief van de teamleden van Trialys verhoogd met een toeslag van 7% om de kantoorkosten te dekken.
 4. Facturatie
  Vergoedingen, kosten en uitgaven worden in principe maandelijks gefactureerd. Facturen die de details bevatten van de verrichte werkzaamheden en de gemaakte uitgaven zijn onmiddellijk na ontvangst betaalbaar en worden automatisch verhoogd in geval van niet-betaling na 30 dagen met een nalatigheidsinterest van 10% per jaar.
 5. BTW
  De facturen die door Trialys worden opgemaakt zijn onderworpen aan een BTW van 21% voor België en 17% voor Luxemburg. Cliënten worden verzocht eventuele BTW-vrijstellingen waarvan zij zouden genieten te melden op het ogenblik dat zij hun facturatiegegevens aan Trialys communiceren (zie voormeld artikel 6.1).
 6. Betwisting
  Trialys moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van elke claim met betrekking tot een factuur of de diensten waarop ze betrekking heeft en dit binnen de 30 dagen na de datum vermeld op de betrokken factuur. Indien binnen die termijn geen bezwaar wordt gemaakt, wordt de cliënt geacht te hebben aanvaard dat de factuur correct is alsmede de diensten waarop zij betrekking heeft.

Artikel 7

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is er in hoofde van Trialys bij het verlenen van haar diensten sprake van een middelenverbintenis. Trialys is niet aansprakelijk in geval van overmacht, een vreemde oorzaak of daden van derden. Trialys zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen wanneer zij een beroep doet op externe dienstverleners (met inbergip van onder meer buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, adviseurs, post- of koerierdiensten of banken of financiële instellingen). Trialys is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze externe dienstverleners.

Artikel 8

Trialys zal ontheven worden van iedere professionele aansprakelijkheid die verband houden met de verleende diensten of de bewaring van de stukken, na vijf (5) jaar, welke termijn ten vroegste begint te lopen vanaf de voltooiing van haar missie of het einde van de eventuele aanstellingsbrief gesloten met de cliënt.

Artikel 9

De cliënt zal Trialys vrijwaren en vergoeden voor eventuele aanspraken van derden, met inbegrip van eventuele subcontractanten, met betrekking tot taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. De cliënt zal Trialys tevens vergoeden voor alle redelijke kosten die zij maakt om zichzelf te verdedigen tegen dergelijke claims.

Artikel 10

Vorderingen in verband met de diensten die door Trialys werden verricht, kunnen enkel tegen Trialys zelf worden gericht. Voor zover de wet of enige andere omstandigheid toelaat dat vennoten, medewerkers en/of personeelsleden van Trialys ook aansprakelijk kunnen worden gesteld, zullen huidige algemene voorwaarden ook van toepassing zijn ten behoeve van deze vennoten, medewerkers en personeelsleden.

Artikel 11

Trialys is onderworpen aan het beroepsgeheim en behandelt alle informatie met betrekking tot haar cliënten en hun zakelijke activiteiten op een vertrouwelijke wijze, behalve in gevallen waarin (i) Trialys verplicht is volgens de wet of een administratieve of gerechtelijke autoriteit om deze informatie bekend te maken of (ii) de openbaarmaking is uitdrukkelijk toegestaan ​​door de betrokken cliënt. Dezelfde principes zijn van toepassing op informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde(n) die Trialys desgevallend moet verzamelen in overeenstemming met artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden.

Onverminderd het voorgaande, kan Trialys, mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken cliënt, worden gemachtigd om de identiteit van haar cliënt bekend te maken in het kader van een specifieke transactie en alleen algemene informatie te verstrekken over de kenmerken van deze transactie, evenals een korte beschrijving van de verleende diensten en dit, om haar activiteit en expertise te promoten.

Artikel 12

Trialys bezit en behoudt de volledige eigendom van alle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de juridische adviezen of andere werkzaamheden va haar advocaten in welke vorm dan ook. Bovendien blijven alle correspondentie en andere documenten (inclusief deze in elektronische vorm) geproduceerd of gegenereerd door Trialys met betrekking tot een opdracht, andere dan de versies van de documenten die aan de cliënt in de loop van de opdracht werden verstrekt, de volledige eigendom van Trialys. Trialys heeft tevens het recht om een exemplaar van alle documenten te bewaren (inclusief deze in elektronische vorm) die aan haar werden verstrekt voor wettelijke of interne archiveringsdoeleinden, dit alles in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

Artikel 13

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden buiten toepassing wordt verklaard, worden de andere bepalingen niet aangetast en worden zij geïnterpreteerd alsof deze bepaling niet bestond met dien verstande dat, in dat geval, de huidige algemene voorwaarden zo veel als mogelijk zullen worden geïnterpreteerd op een wijze die gevolg geeft in de zin van en aansluit bij de bedoeling van de bepaling die buiten toepassing werd verklaard.

Artikel 14

 1. Toepasselijk recht
  De rechtsverhouding tussen Trialys en haar cliënten wordt beheerst door het Belgisch of Luxemburgs recht, afhankelijk van de vestigingsplaats van de geconsulteerde advocaat. Ingeval de geconsulteerde advocaat zowel in België als in Luxemburg gevestigd is, zal het toepasselijke recht als volgt worden bepaald: het Belgisch recht zal van toepassing zijn op de dossiers waarin toepassing werd gemaakt van het Belgisch recht en die werden behandeld door en waarin facturen werden opgesteld door het Brussels kantoor; het Luxemburgs recht zal toepassing zijn op de dossiers waarin toepassing werd gemaakt van het Belgisch recht en die werden behandeld door en waarin facturen werden opgesteld door het Luxemburgs kantoor.
 2. Jurisdictie
  De Brusselse hoven en rechtbanken zijn bevoegd voor de geschillen die worden beheerst door het Belgisch recht en de Luxemburgse hoven en rechtbanken voor de geschillen beheerst door het Luxemburgs recht, zoals bepaald in voorgaande paragraaf.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gelieve ons Privacyverklaring te willen raadplegen voor meer informatie.