Praktijkgebieden

Onze praktijkgebieden hangen nauw samen met het ondernemingsrecht in ruime zin en omvatten een brede waaier aan juridische diensten, waaronder het verlenen van juridisch advies, het voeren van onderhandelingen, het structureren van transacties en het voeren van procedures.

Onze vennoten beschikken over een uitgebreide ervaring in de juridische domeinen die van belang zijn voor alle ondernemingen actief binnen diverse sectoren en dit, ongeacht hun omvang. Dit vertaalt zich in een nauwkeurig inzicht in de bekommernissen van onze cliënten.

De internationale component is alomtegenwoordig in ons kantoor waar zowel Belgische als Luxemburgse juridische zaken worden behandeld en dit, in vijf verschillende werktalen.
Al onze vennoten beschikken over een aanzienlijke ervaring op het vlak van internationale transacties.

Dankzij de internationale netwerken van advocatenkantoren waarvan we deel uitmaken, zijn we bovendien in staat om lokale cliënten bij te staan in het kader van hun activiteiten in het buitenland en buitenlandse cliënten in het kader van hun activiteiten in België en in Luxemburg.

Wij zijn voornamelijk actief binnen de volgede domeinen:

We staan onze cliënten bij in alle ontwikkelingsstadia van hun onderneming, van hun oprichting tot aan hun vereffening. Daarnaast geven wij tevens advies betreffende de relaties tussen de aandeelhouders binnen een vennootschap, met inbegrip van het onderhandelen en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en het verlenen van bijstand bij een geschillenbeslechting tussen aandeelhouders.

We komen tevens regelmatig tussen in het kader van fusies en overnames (M&A) in alle fasen van het proces, van het sluiten van precontractuele overeenkomsten, zoals confidentialiteitsovereenkomsten of intentieverklaringen, tot aan de closing en de eventuele daaropvolgende herstructureringen.

Ons kantoor is gespecialiseerd in de totstandbrenging van alternatieve beleggingsstructuren in Luxemburg, zoals de Fonds d’investissements spécialisés (SIF), de Sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) of recentelijker de Special limited partnerships (SLP) en de Fonds d’investissements alternatifs réservés (RAIF), evenals de uitgifte door dergelijke structuren van aandelen en obligaties, in het kader van zowel particuliere beleggingen als openbare aanbiedingen.

Wij adviseren onze cliënten bij het structureren van hun contractuele relaties met hun leveranciers en/of klanten en staan hun zowel bij in het kader van het onderhandelen, het afsluiten en het uitvoeren van de overeenkomsten als in het kader van de beëindiging ervan en de eventuele geschillen die daaruit zouden voortvloeien.

We staan onze cliënten bij in de redactie en de herziening van allerhande commerciële documenten en overeenkomsten, zoals distributieovereenkomsten, dienstencontracten, algemene voorwaarden en alle soorten commercieelrechtelijke huurovereenkomsten (met inbegrip van de huur van kantoorruimte).

Wij staan onze cliënten bij in het kader van hun bancaire en financiële verrichtingen, ongeacht of zij als kredietverstrekker of kredietnemer optreden, onder meer in het kader van zakelijke financieringstransacties of bij de structurering van zekerheden.

In dit verband, stellen wij onder meer adviezen op omtrent hun bekwaamheid om dergelijke transacties aan te gaan en/of omtrent de afdwingbaarheid van de overeenkomsten.

Onze praktijk omvat tevens faillissements-, insolventie- en vrijwillige vereffeningsprocedures, evenals schuldvernieuwing.

Wij verlenen advies aan onze cliënten, werkgevers en particulieren, in het kader van de onderhandeling, de redactie en de uitvoering van arbeidsovereenkomsten, compensatieregelingen of overeenkomsten volgend op een eenzijdige beëindiging van de arbeidsrelatie.

We vertegenwoordigen onze cliënten tevens in het kader van arbeidsrechtelijke geschillen die in hoofdzaak verband houden met de beëindiging van de arbeidsrelatie.

Wij adviseren en vertegenwoordigen onze cliënten in allerhande soorten geschillen en arbitrageprocedures die verband houden met burgerrechtelijke, handelsrechtelijke, administratiefrechtelijke en arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

We treden regelmatig op in procedures voor de Belgische en Luxemburgse hoven en rechtbanken en hebben tevens de nodige ervaring opgebouwd in het kader van nationale en internationale arbitragprocedures die georganiseerd worden volgens de ICC- of CEPANI-regels of nog, op een ad hoc basis.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gelieve ons Privacyverklaring te willen raadplegen voor meer informatie.