Privacyverklaring

Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens is belangrijk voor zowel Trialys als voor de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

1. Wat is het doel van deze pivacyverklaring/verklaring persoonlijke levenssfeer?

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring“) heeft tot doel informatie te verstrekken over de wijze waarop het advocatenkantoor Trialys* (“wij”, “ons” of “Trialys”) de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die wij van u hebben verkregen van een derde partij behandelen en verwerken van wanneer u (i) met ons in zee gaat door een beroep te doen op de dienstverlening van Trialys (onze “Diensten”) of (ii) onze website bezoekt, (de “Website”), zodat u volledig op de hoogte bent van de wijze en de redenen waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Het legt tevens uit hoe Trialys persoonlijke informatie kan verwerkend betreffende personen als gevolg van het leveren van de Diensten aan derden en betreffende personen die solliciteren bij Trialys.

Deze Privacyverklaring zal u informatie verstrekken over de aard van uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt en hoe u ons kunt verzoeken dat wij die gegevens verwijderen, bijwerken, overdragen en/of u daartoe toegang verlenen.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

Personal data includes any information about an individual which can identify that individual.

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd.

Trialys kan tijdens zijn bedrijfsactiviteiten persoonlijke gegevens van u verzamelen, onder meer door uw gebruik van onze Website, wanneer u contact met ons opneemt of om informatie verzoekt, wanneer u een beroep doet op onze juridische of andere Diensten** of als gevolg van uw relatie met een of meerdere van onze medewerkers of cliënten.

Trialys mag de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, burgerlijke staat, geboortedatum, identiteis- of paspoortnummer, foto, geslacht, sociale media accounts, …
 • Contactgegevens: een e-mailadres, telefoonnummer, facturatieadres, leveringsadres, …
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, betaalkaartgegevens, gegevens betreffende betalingen naar en van u, …
 • Technische gegevens: informatie die wordt verzameld wanneer u onze Website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, informatie over uw gebruik van onze Website, uw gebruik van onze WiFi, …
 • Professionele gegevens: uw Curriculum Vitae, uw functie en uw eerdere functies en professionele ervaring, uw voorkeurstaal, …
 • Onder beperkte omstandigheden (voor wettelijke of reglementaire doeleinden of indien nodig voor een specifieke dienst die aan u wordt geleverd): uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens.

Dit lijst is niet limitatief.

3. Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

Uw informatie wordt verzameld voor volgende doeleinden:

 • De verificatie van uw identiteit;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (inclusief know your client of AML of anti-omkoping, conflicten of soortgelijke verplichtingen);
 • De prestatie van onze Diensten;
 • Het uitvoeren van verzoeken die u op de Website of in verband met onze Diensten heeft gedaan;
 • Het voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een rechterlijk bevel, een ander gerechtelijk proces of de eisen van een toezichthouder;
 • De rekrutering van nieuwe advocaten of personeelsleden;
 • Het verbeteren, ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe Diensten, en
 • Het gebruik zoals anders vereist of toegestaan door de wet.

4. Wat is onze wettelijke basis om uw persoonlijke informatie te gebruiken of te verwerken?

 • Dienstverlening: Het is voor ons noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te gebruiken teneinde onze verplichtingen na te komen in overeenstemming met ieder contract dat we met u kunnen hebben. Het is in ons rechtmatig belang of in het rechtmatig belang van een derde om uw persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken teneinde ervoor te zorgen dat wij u of anderen de allerbeste klantenservice kunnen bieden. Gelieve tevens te willen noteren dat onze Algemene voorwaarden van toepassing zijn wanneer we de Diensten verrichten.
 • Rekrutering: Indien we uw persoonlijke gegevens gebruiken in het kader van rekrutering, zal dit gebruik geschieden in overleg met ons en op uw verzoek om een contract aan te gaan dat wij mogelijk met u hebben of indien we een rechtmatig belang hebben om persoonlijke gegevens te grebuiken op een wijze die ertoe leidt dat de beste wervingsbeslissingen kunnen nemen voor Trialys.
 • Bedrijfsadministratie en naleving van de wetgeving: Het is ook onze wettelijke plicht om uw persoonlijke informatie te gebruiken om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd (waaronder know your client of AML of omkoping, conflicten of soortgelijke verplichtingen).
 • Website: Het is in ons rechtmatig belang om uw persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u en onze cliënten de allerbeste producten en diensten kunnen bieden.

5. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld en verwerkt door elke Trialys-entiteit, gevestigd in België en in Luxemburg.

We kunnen, idnien nodig, ook persoonlijke gegevens delen met een aantal van de volgende categorieën van derden:

 • Derden waarop wij een beroep doen in het kader van de Diensten die we aan onze cliënten verlenen, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders, griffiers, rechtbanken, wederpartijen en hun advocaten, deskundigen zoals belastingadviseurs of taxateurs.
 • Derden aan wie we bepaalde diensten uitbesteden, zoals, zonder exhaustief te zijn, vertaaldiensten, IT-systemen of softwareleveranciers, IT-ondersteuningsserviceproviders, aanbieders van document- en informatieopslag.
 • Regerings- of regelgevende instanties.
 • Toezichthouders/belastingautoriteiten/bedrijfsregisters.
 • Onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants.
 • Verzekeraars.
 • Externe dienstverleners om ons te helpen met de analyse van klantinzichten, zoals Google Analytics.
 • Externe post- of koeriersbedrijven die ons helpen bij het leveren van documenten die verband houden met een zaak.

We zullen een passend niveau van zorgvuldigheid in acht nemen en met elke subcontractant waarop we een beroep doen de contractuele documentatie opstellen om ervoor te zorgen dat zij persoonlijke gegevens op een gepaste wijze en in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen verwerken.

6. Het gebruik van cookies

Een cookie is een bestand met letters en cijfers dat wordt opgeslagen in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies uitbrengen zodra u onze website bezoekt.

​Onze webpagina’s bevatten cookies waarmee we de ontvangst van een e-mail bij u kunnen volgen, we het aantal gebruikers kunnen tellen die een webpagina hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en we andere soorten informatie kunnen verzamelen.

​Door deze informatie te gebruiken, zijn we in staat om de effectiviteit van de inhoud te meten van en hoe bezoekers toegang krijgen tot onze Website. Zo kunnen we leren welke pagina’s van onze Website het meest aantrekkelijk zijn voor onze bezoekers, welke delen van onze Website het interessantst zijn en wat voor soort aanbiedingen onze geregistreerde gebruikers graag zien.

Het is in ons rechtmatig belang om uw persoonlijke informatie op een dergelijke manier te gebruiken om ervoor te zorgen dat wij u en onze andere cliënten de allerbeste producten en diensten kunnen bieden.

7. Waar brengen we uw gegevens onder?

Om de Diensten te verlenen moeten we misschien uw persoonlijke gegevens overbrengen naar locaties buiten het rechtsgebied waarin u heeft deze verstrekt.

Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER), gelieve te willen noteren dat indien nodig voor het verlenen van de Diensten, we persoonlijke gegevens zullen overbrengen naar landen buiten de EER.

8. Hoe lang houden we uw persoonlijke gegevens?

We zullen relevante persoonlijke gegevens behouden zolang als dit nodig is om de doeleinden voorzien in deze Privacyverklaring te verwezenlijken en zolang we verplicht zijn dit te doen overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen, professionele aansprakelijkheidsverplichtingen of als vereist teneinde ons te doen gelden of te verdedigen in het kader van rechtsvorderingen en dit, tot het einde van de relevante bewaringstermijn of totdat de vorderingen in kwestie zijn afgewikkeld.

We kunnen dergelijke gegevens dan vernietigen zonder verdere kennisgeving of aansprakelijkheid.

9. Vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Trialys doet er alles aan om de verkregen persoonlijke gegevens veilig te stellen. We kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat we ons uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens die we onder onze controle hebben te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en onwettige vernietiging of toevallig verlies.

Alle actoren van Trialys, inclusief onze vennoten, medewerkers, bedienden, consultants, werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die namens ons uw persoonlijke gegevens verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden), die toegang hebben tot en die betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke persoonlijke gegevens te respecteren.

10. Hoe toegang te krijgen tot uw informatie en uw andere rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken:

 • Uw recht op toegang
  U heeft het recht om na te gaan welke persoonlijke gegevens we over u bewaren. Op verzoek zullen we bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien nodig, een kopie van die persoonlijke gegevens verstrekken (samen met bepaalde andere details). Indien u extra exemplaren wenst te bekomen, behouden wij ons het recht voor om u daarvoor een redelijke administratieve vergoeding aan te rekenen.
 • Uw recht op rectificatie
  Als de persoonlijke gegevens die wij over u hebben niet juist of onvolledig zijn, heeft u het recht om te verzoeken om deze te laten corrigeren. Als uw persoonlijke gegevens met anderen werden gedeeld, stellen we hen, voor zover mogelijk, in kennis van die correctie. Waar mogelijk en geoorloofd en als u daartoe een specifiek verzoek indient, kunnen we u ook meedelen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld en u hun contactgegevens geven.
 • Uw recht op verwijdering
  Onder bepaalde omstandigheden, heeft u het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te schrappen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer we deze niet langer nodig hebben of indien u uw toestemming intrekt (indien van toepassing). Als uw persoonlijke gegevens met anderen werden gedeeld, stellen we hen, voor zover mogelijk, in kennis van die verwijdering. Waar mogelijk en geoorloofd en als u daartoe een specifiek verzoek indient, kunnen we u ook meedelen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld en u hun contactgegevens geven.
 • Uw recht om de verwerking te beperken
  Onder bepaalde omstandigheden, kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens stop te zetten of te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van die persoonlijke gegevens betwist of wanneer u bezwaar indient. Als uw persoonlijke gegevens met anderen werden gedeeld, stellen we hen, voor zover mogelijk, in kennis van die beperking. Waar mogelijk en geoorloofd en als u daartoe een specifiek verzoek indient, kunnen we u ook meedelen met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld en u hun contactgegevens geven.
 • Uw recht op gegevensoverdracht
  Onde bepaalde omstandigheden, heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt te verkrijgen (in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat) en deze opnieuw te gebruiken of ons te vragen deze over te dragen aan een derde naar uw keuze.
 • Uw recht op bezwaar
  U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens en we zullen dit doen in de volgende omstandigheden:
  – We vertrouwen op onze eigen of op de legitieme belangen van iemand anders om uw persoonlijke gegevens te verwerken, behoudens indien we dwingende rechtsgronden kunnen aantonen voor de verwerking.
  – Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Uw recht om uw toestemming in te trekken
  Gezien het feit dat we op uw toestemming (of expliciete toestemming) steunen als onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om deze toestemming op ieder moment in te trekken.
 • Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
  Ingeval van bezorgdheid omtrent enig aspect van onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop we uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij de relevante Toezichthoudende Autoriteit.

We doen er alles aan om tijdig op uw verzoek of klacht te antwoorden.

Gelieve te willen noteren dat sommige van deze rechten beperkt kunnen zijn wanneer we een hoger belang of wettelijke verplichting hebben om de gegevens te blijven verwerken of waar gegevens kunnen worden vrijgesteld van openbaarmaking vanwege redenen van beroepsgeheim.

Gelieve te willen noteren dat voor we u voor ieder verzoek betreffende persoonlijke gegevens kunnen vragen uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig identificatiemiddel te verstrekken om te voldoen aan onze veiligheidsverplichtingen en om ongeoorloofde openbaarmaking van informatie te voorkomen.

11. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en om u te informeren omtrent eventuele wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan de toepasselijke privacy-wetgeving of andere wettelijke vereisten.

In voorkomend geval zullen we de gewijzigde Privacyverklaring op onze Website plaatsen of op een andere wijze publiceren. Waar dit praktisch haalbaar is, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. We raden u echter aan deze Privacyverklaring periodiek te lezen om op de hoogte te blijven over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

12. Contact

Indien u vragen heeft betreffende deze Privacyverklaring of indien u uw rechten zoals uiteengezet in deze Privacyverklaing wenst uit te oefenen, kan u ons op volgende wijze contacteren:

* In België: Trialys BVBA, een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 8, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0634.578.255; In Luxemburg: Trialys een kostenassociatie tussen Gerald Stevens, Alexandra Pardou, Laurent Mosar en Jerry Mosar.

** Trialys houdt zich voornamelijk bezig met rechtspersonen en als zodanig zijn deze entiteiten geen betrokkenen. Als onderdeel van dergelijke instructies kunnen echter persoonlijke gegevens aan ons worden verstrekt (bijv. persoonlijke gegevens met betrekking tot onze zakelijke cliënten; of potentiële cliënten; ambtenaren of personeel, elke tegenstander of verkoper of koper of persoonlijke informatie met betrekking tot hun juridische adviseurs of personeel). Als u een persoon bent waarvan de persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt als gevolg van het leveren van de Diensten aan anderen (waaronder individuele cliënten en zakelijke cliënten), zullen we een verscheidenheid aan persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de geleverde Diensten. Dit kan persoonlijke gegevens betreffen met betrekking tot, maar niet beperkt tot, onze zakelijke cliënten of potentiële cliënten; ambtenaren of personeel, elke tegenstander of verkoper of koper of persoonlijke informatie met betrekking tot hun juridische adviseurs of personeel.

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Gelieve ons Privacyverklaring te willen raadplegen voor meer informatie.